Vitajte na stránkach občianského združenia

-UTILITAS-

____________________ . ____________________

Na našich stránkach sa dozviete všetko potrebné o činnosti nášho združenia
I.Všeobecné ustanovenia

čl.1

Občianske združenie Utilitas je nepolitickou, nevládnou, nezávislou, neziskovou, právnickou osobou so sídlom: Lipského 1158/1, 841 01 Bratislava.


***

čl.2

Zakladajúci členovia osobne vkladajú poznanie zo svojich odborností z oblasti architektúry, divadelníctva, ekonómie, etnológie, gastronómie, astronómie, informačných technológií, knižničnej a infor-mačnej vedy, kultúry, masmediálnych komunikácií, medicíny, pedagogiky, práva, prezentácie aj v cudzích jazykoch, psychológie, strojárenstva, účtovníctva, železničného modelárstva.


***

čl.3

Občianske združenie Utilitas je organizácia presadzujúca a poskytujúca poznanie podľa najefektívnejších, najmodernejších, najspoľahlivejších, najosvedčenejších a najprospešnejších metód.


II.Poslanie a činnosť združenia

čl.4

Poslanie Občianskeho združenia Utilitas je šíriť osvetu, rozširovať a prehlbovať poznanie verejnosti najmä v oblasti včelárstva, gastronómie, remesiel, ľudových remesiel, partnerských vzťahov, divadelníctva, spoločenských aspektov masmediálnych komunikácií, spoločenských vzťahov, školského manažmentu, železničného modelárstva, nevynímajúc ani ostatné oblasti poznania. Sprístupniť širokej verejnosti vymenované činnosti na úroveň dostupnosti každému záujemcovi, prednostne z územia Slovenskej republiky, do tej miery, aby nebol odkázaný na ich pracné vyhľadávanie, oficiálne doporučenie a vyčkávanie poskytnutia.


***

čl.5

Účel poslania a činnosti Občianskeho združenia Utilitas je prispieť k osobnostnému a pro-fesnému rozvoju jednotlivca a organizácií všetkého druhu.


***

čl.6

Činnosť Občianskeho združenia Utilitas je prispôsobená požiadavkám záujemcov a nezávislá na čase a dátume vykonania aktivít. Výkon činnosti združenia sa opiera o profesné znalosti odborne skúsených a fundovaných pracovníkov vo vymenovaných činnostiach, majúcich vhodne skĺbenú prax vo výuke, poradenskej činnosti a taktiež praktickom výkone v teréne.


***

čl.7

Združenie nadväzuje kontakty, spolupracuje a vymieňa si skúsenosti s podobne zameranými organizáciami doma i v zahraničí.